ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ν.Σ.Κ. 2019

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η εγκριτική απόφαση για την πλήρωση πενήντα έξι (56) κενών οργανικών θέσεων Δοκίμων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Ν.Σ.Κ. με διαγωνισμό.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 56 ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ