ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ.

Με το Ν.4484/2017 (άρθρο 29 παρ.3) επήλθαν μεταβολές στις προυποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό για την πρόσληψη δικαστικών αντιπροσώπων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Ειδικότερα, καταργήθηκε η υποχρέωση διετούς άσκησης δικηγορίας και αυξήθηκε το ανώτατο ηλικιακό όριο στο 40ο έτος.

Ως προς το προσόν άριστης γνώσης της αγγλικής, ή της γαλλικής, ή της γερμανικής γλώσσας, εξακολουθούν να ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 παρ.4 του Ν.3086/2002 “Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους……”.